0

Temes del darrer ple municipal de Suria

El ple municipal celebrat el passat dilluns 17 d’agost va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 vots en contra (ERC) un dictamen sobre la imposició i ordenació de contribucions especials de les obres de millora de l’accessibilitat i zones d’aparcament al polígon industrial La Pobla Nord i del projecte d’urbanització del passeig Joncarets-carrer Industrial.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen d’aprovació de la modificació de crèdit 07/2020.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen d’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants.

La sessió va tenir caràcter extraordinari i es va celebrar amb l’absència d’un representant del Grup Municipal de l’aiS.
Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.