0

L’Ajuntament mantindra sense canvis l’IBI, l’IAE i les taxes de vehicles i escombraries

L’Ajuntament de Súria mantindrà un any més sense variació els tipus de l’impost sobre béns immobles (IBI) aplicat a finques urbanes, l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), la taxa sobre vehicles i la taxa d’escombraries, segons el dictamen de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2019, que va ser aprovat en el darrer ple municipal.El dictamen va ser aprovat per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots en contra (GIIS) en el darrer ple ordinari de la corporació, corresponent al mes d’octubre.

L’any 2018 serà el quart any consecutiu sense increments en l’IBI aplicat a finques urbanes, que en el darrer exercici es va reduir el 4,91% i es va situar en el tipus actual del 0,774. Pel que fa al tipus de l’IBI aplicat a finques rústiques, se situarà en el 0,500 (+25%), després del descens del -50,86% que es va efectuar l’exercici anterior.

També serà el cinquè any consecutiu sense canvis en les taxes d’escombraries i de vehicles. En relació amb la taxa pel subministrament d’aigua, l’Ajuntament reduirà la quota de servei i mantindrà els actuals criteris per tal d’incentivar el consum responsable.

Una de les novetats del dictamen és la inclusió d’una taxa per l’ús del Castell, el Camp Municipal de Futbol, el Pavelló Municipal d’Esports i les sales annexes a la pista central del Pavelló. Malgrat això, les entitats locals que ho sol·licitin i rebin l’autorització anual de la Junta de Govern tindran dret a la cessió gratuïta d’aquests espais municipals.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 abstencions (GIIS) un dictamen sobre l’aprovació de la modificació de crèdit 10/2018.
  • Desestimar per 10 vots en contra (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots a favor (GIIS) una moció presentada pel Grup Municipal del GIIS sobre garanties addicionals al Pla Director Urbanístic (PDU) de l’activitat minera al Bages.