0

Convocatoria publica per a la designacio de jutge/essa de pau substitut/a

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, ha fet públic un ban sobre una convocatòria pública per a la designació de jutge/essa de pau substitut/a. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 26 de setembre al 23 d’octubre.

Les sol·licituds es podran presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic, o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://suria.eadministracio.cat/info).

La documentació a presentar, juntament amb la instància de sol·licitud, serà la següent:

  • Currículum vitae.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat a les que es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.